ارتباط زنده خبر ساعت ۲۰ شبکه اصفهان با معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان پیرامون اظهارت سخیف بورل