اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام