با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان

اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور گلپایگان

اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور گلپایگان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اعطای احکام مسئولیت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور گلپایگان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام