بدرقه و وداع باشکوه مردم نصف جهان با «حضرت آیت الله ناصری»