همایش بزرگداشت بسیج اساتید و گرامیداشت شهید چمران اصفهان به روایت تصویر