با حضور جانشین بسیج اساتید استان اصفهان؛

جلسه توجیه و شرح وظایف شورای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد

جلسه توجیه و شرح وظایف شورای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه توجیه و شرح وظایف شورای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان برگزار شد.

جلسه توجیه و شرح وظایف شورای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد

انتهای پیام/