با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

رویداد گردشگری روستایی «روستا گرد» تندران تیران

رویداد گردشگری روستایی «روستا گرد» تندران تیران به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه گردشگری برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، رویداد گردشگری روستایی «روستا گرد» تندران تیران به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری  اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه گردشگری برگزار شد.

مسعود نصری معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان بعنوان دبیر علمی این رویداد بود همچنین آقای یوسفی دبیر اجرایی رویداد بود.

انتهای پیام/